Piano Score – Ayatake Ezaki

Book / Art Direciton, Design

Music, Piano: Ayatake Ezaki

Art Direction, Design: Yugo Sato

Producer: Takashi Watanabe